ഇന്ത്യബുള്‍സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സിന്റെ ലാഭം ഉയര്‍ന്നു

ഇന്ത്യബുള്‍സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സിന്റെ ലാഭം ഉയര്‍ന്നു

കൊച്ചി: ഇന്ത്യ ബുള്‍സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സിന്റെ ലാഭം കഴിഞ്ഞസാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നാലാം പാദത്തില്‍ 23 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 1,030 കോടിയായി. ഉയര്‍ന്ന വായ്പ വളര്‍ച്ചയും താഴ്ന്ന ചെലവും ലാഭം ശക്തമാകാന്‍ കാരണമായി. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവില്‍ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 840 കോടി രൂപയായിരുന്നു.
2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 32.4 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 3,847 കോടി രൂപയായി. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലിത് 2,906.4 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തോടെ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം 27.2 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 1,31,902.8 കോടി രൂപയായി.
മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലിത് 1,03,705.4 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ വായ്പ ആസ്തി 34.3 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 1,22,577.8 കോടി രൂപയായി. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിലിത് 91,301.3 കോടി രൂപയായിരുന്നു. നാലാംപാദത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി 0.77 ശതമാനമായി. അതേസമയം അറ്റ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി 0.34 ശതമാനം ആയി.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കമ്പനി 45,000 കോടി രൂപ വിപണിയില്‍ നിന്നും സമാഹരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 50,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Comments

comments

Categories: Business & Economy