നിബ്രാസ് ഒരു വര്‍ഷേത്തക്ക് കൂടി

നിബ്രാസ് ഒരു വര്‍ഷേത്തക്ക് കൂടി

മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി നടപ്പാക്കുന്ന നിബ്രാസ് പദ്ധതി ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാന്‍ സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം നിരുല്‍സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി 17 ട്രൈനിംഗ് സെന്ററുകളാണ് സൗദിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

Comments

comments

Categories: World